Om oss

Vilka är vi?


HOVmästarna bildades 2017 och är en ideel förening vid Högskolan i Halmstad. Som student i någon av programmen HPP, PIM, PIKA & MKV kan du bli medlem i vår förening. Målet med föreningen är att berika studentlivet och upprätthålla en god gemenskap. 

Vad vi gör!


Vi vill kunna förgylla din studietid på bästa möjliga sätt.

Genom att tillföra gemenskap vilket vi tillsammans skapar under gasquer, pluggstugor, aktiviteter, fester och andra roliga event. Läs mer om vad vi gör under året i årshjulet. 

Styrelsen 2024

Ordförande

Amanda Reivell Fred

Ekonomi & Vice ordförande

Sebastian Condë

Sekreterare & Suppleant

Isabella Sandelin

Marknad & IT

Arvid Bäck & Julia Winstedt

Sponsor och Föreningsutvecklare

Linn Nilsson & Amanda Gralên

Event

Axel Utbult, Alice Clausen &

Oline Kristiansson

Maskot


Octo Von Hov

Likabehandlingsplan

Alla medlemmar i HOVmästarna programförening skall behandlas utifrån lika villkor och med respekt. Oavsett tillhörighet eller bakgrund skall alla ha samma reella rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ingen diskriminering på grund av någon av diskrimineringsgrunderna får förekomma inom HOVmästarna. HOVmästarna ska vara en organisation där alla medlemmarna ska ha samma möjligheter att delta i dess aktiviteter.


HOVmästarna ska tillse att nödvändig information förmedlas, så att dess medlemmar blir medvetna om möjligheten att påverka den sociala kulturen och de traditioner som de deltar i. Det är varje individs ansvar och rättighet att skapa den trygga miljön inom HOVmästarna där alla trivs och kan vara dem de är. HOVmästarna åtar sig att jobba med de fel och brister inom organisationen som har påpekats av dess medlemmar.


HOVmästarna ska bedriva ett attitydförändrande likabehandlingsarbete för att motverka diskrimineringen inom den egna organisationen. Ingen ska känna sig ovälkommen, särbehandlad eller illa bemött p.g.a. någon av diskrimineringsgrunderna. HOVmästarna programförening har ett ansvar att arbeta med likabehandlingsfrågor inom den egna organisationen.

Policy om alkohol & narkotika

Denna policy gäller för samtliga evenemang anordnade och/eller styrda av HOVmästrana programförening. Vid aktivt medlemskap och/eller deltagande på något av dessa evenemang har individen accepterat policyn.


Bakgrund

HOVmästarnas huvudområde är att arbeta med studiesocial verksamhet för studenterna. Vid flertalet evenemang och tillställningar anordnade av HOVmästarna kan alkohol förekomma, och med denna policy vill vi säkerställa att även dessa är en trygg och säker miljö för studenterna. Oavsett inställning till alkohol skall studenter känna sig trygga och välkomna.


Inställningen till narkotika inom HOVmästarna är självklart en nolltolerans och vi vill med denna policy förklara vad som gäller för samtliga evenemang anordnade av vår förening gällande narkotika.


Definition

  • Alkohol=Alkoholhaltiga drycker.
  • Narkotika=Preparat som enligt svensk lagstiftning betecknas som narkotika och/eller dopningspreparat.


Våra värderingar

HOVmästarna anser;

  • Att vid evenemang och aktiviteter utförda av HOVmästarna inte skall uppmuntra till missbruk av alkohol.
  • Att vid evenemang och aktiviteter utförda av HOVmästarna skall samtliga individer känna sig välkomna och trygga oavsett inställning till alkohol.
  • Att det råder ett strikt förbud mot brukande och innehav av narkotiska preparat och olagligt användande av receptbelagd medicin på SAMTLIGA evenemang/aktiviteter.


Åtgärder

Då denna policy ligger i linje med HOVmästarnas intressen och verksamhet kan lämpliga åtgärder vidtas vid företeelser mot detta dokument, i enlighet med våra stadgar §13. 


Revidering

Alkohol- och narkotikapolicyn ska diskuteras och vid behov uppdateras inför varje nytt verksamhetsår.

Policy om sexuella trakasserier

Alla medlemmari HOVmästarna programförening ska gemensamt arbeta för en bra och säker miljö såväl fysiskt, socialt samt organisatoriskt inom styrelsen. En bra och säker vistelsemiljö innebär att alla ska ha möjlighet att trivas och utvecklas och ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt medlemskap i HOVmästarna. I HOVmästarna visar vi respekt och förståelse för våra olika personligheter, behov och arbetssätt och ser olikheterna som en tillgång. Vi accepterar inte kränkande särbehandling. Samtliga medlemmar tar också gemensamt ansvar för och bidrar till en öppen, tydlig och konstruktiv kommunikation, så att miljörisker uppmärksammas och åtgärdas. Hos oss är miljö en naturlig del i och beaktas i alla beslut som fattas.


Inställningen till Sexuella trakasserier i HOVmästarna programförening är självklart en nolltolerans och vill med denna policy förklara vad som gäller för samtliga evenemang anordnade av vår förening.


Rutinerna för styrelsens hantering av sexuella trakasserier följer nedan:

  • Vid information om sexuella trakasserier oavsett form skall detta upplysas direkt till Ordförande i HOVmästarna. Informationen kan antingen komma direkt ifrån en medlems (eller styrelsens) egna observationer eller annan informationskälla.
  • Informationen tas vidare och diskuteras med berörda i fallet. Därefter kommer det beslutas om vilka åtgärder som behöver vidtas och koppla in relevanta externa resurser.
  • För den person som ansett sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier kommer vi även att informera om olika stödorganisationer inom högskolan i Halmstad.


Behöver du prata med någon? Här är länken till Högskolan i Halmstads egna studenthälsa:

      https://www.hh.se/student/innehall-a-o/studenthalsan.html